Konstfrämjandet Skåne

2

Konstfrämjandet Skåne

KONST OCH HÄLSA

Konst och Hälsa är ett av Konstfrämjandet Skånes långsiktiga projekt, som pågått sedan 2004 med stöd från Region Skåne.

Varför ”konst och hälsa”?
Kan konst läka? Att ta del av konst och ha en estetisk upplevelse kommer inte att läka våra sjukdomar, men den kan hjälpa oss att vända oss inåt, det kan möjliggöra ett utrymme där vi får vara utan kritik, fördomar eller prestationsförväntningar, en plats där vi kan få vara tillsammans med andra personer och skapa nya sammanhang.
”Existentiell hälsa” är en term som har framkommit för att syfta till allt som bidrar till hälsa, även när en inte är sjuk. Existentiell hälsa handlar om känslan av att ha en inre kärna där självreflektion är central. De estetiska upplevelserna ger oss ett brett spektrum av känslor som överskrider det vi kan förstå med bara ord eller intellektuella koncept.

Hur vi arbetar?
Projekten inom Konst och hälsa strävar efter att ge nya intryck, upphov till samtal och diskussion genom konsten. Tanken är att ge inspiration till fler kulturupplevelser även utanför projekten, skapa möjligheter till meningsfulla aktiviteter och gemensamma erfarenheter för personal och vårdtagare t.ex. inom äldreomsorgen, daglig verksamhet, beroendecentrum eller palliativvård. Konstupplevelser ger människor fler sätt att kommunicera på, bilden kan fungera som språk och hjälpa till att bryta isolering. Bildsamtal har visat sig vara en bra metod för att stimulera äldres upplevelseförmåga och tolkningsförmåga.

I Konst och hälsa arbetar konstnärer med sin konst, på det sätt som passar alla deltagare bäst! För att genomföra ett så bra projekt som möjligt vill vi att processen präglas av flexibilitet både för konsten men även för deltagarna.

Det är viktigt att poängtera att vårt arbete inom konst och hälsa inte är terapeutiskt.

På gång:
Open Call för konstnärer inom konst och hälsa.
Konstfrämjandet Skånes verksamhet ”Konst och hälsa” arbetar processbaserad, vi ämnar ge så många personer som möjligt tillgång till den estetiska upplevelsen och dess hälsofrämjande effekter. Inom ”Konst och hälsa” är våra målgrupper först och främst personer inom vården – patienter, brukare, anhöriga och inte minst, vårdpersonal.Med ett växande intresse för fältet Konst och hälsa, samt Konstfrämjandet Skånes utökade arbete inom det, söker vi nu konstnärer som är intresserade av att utveckla processer inom vård och hälsa.

Vi söker:
Konstnärer som vill arbeta kring konst och hälsa med olika målgrupper: äldre, ungdomar, barn, vårdpersonal, lärare, personer med demens och personer som lever med psykisk ohälsa.

Konstnärer som vill arbeta med de möjligheter konst- och hälsafältet kan erbjuda, som är flexibla i sitt arbete och som är lyhörda.

Vi arbetar med och för våra målgrupper. Vi skapar ingenting utan att träffa personer, verksamheter och/eller grupper, lyssnar på deras behov och frågor och skapar sedan processer som är relevanta för alla. Vi tror på konst som en katalysator till upptäckter om sig själv.

Känner du igen dig? Läs mer om vårt Open Call här:
Open Call_Konstnärer
Ansökan är löpande.

Kurs ”Att se konst”
Kursen riktar sig till vård- och omsorgspersonal som arbetar på äldreboenden och vars syfte är att sänka trösklarna gällande tillgång till konsten och dess tolkningar. Att se och uppskatta konst behöver inte vara svårt eller bara för några få som har läst konstvetenskap. Kursen ämnar förse personal med tillräcklig trygghet för att prata om konst på ett avslappnat, personligt, öppet sätt som kan ge upphov till spontana dialoger och träffar.Kursen bokas direkt med projektledaren för Konst och hälsa.

Läs mer om kursen här:
Att se konst_infoblad1

Övriga metoder som finns att tillgå inom ramen för vår Konst och hälsa-verksamhet:
– Konstnärsbesök/utställning: Vi kan i dialog med personal eller deltagare välja en konstnär som sedan gör en utställning i de lokaler som finns tillgängliga. Det finns även möjlighet för konstnären att hålla i workshops eller konstnärssamtal med personal och deltagare.

– Materialpaket: Under pandemin testade Konstfrämjandet Skåne att skicka ut materialpaket på Beroendecentrum i Malmö. Patienter kunde genom materialpaketen själva ta initiativ till att måla och gjorde det flitigt. Konstfrämjandet sätter ihop en låda med akvarellfärgpaletter, penslar och akvarellpapper i olika storlekar och fyller på efter behov. Materialpaketen finns på plats för ett spontant skapande, lådan finns tillgänglig i ett utrymme som bestäms av personalen.

Veta mer?
Kontakta gärna vår projektledare Ana María Bermeo, om ni som konstnär eller inom ert arbete vill delta, har frågor eller vill ha mer information! anamaria.bermeo@konstframjandet.se