KONSTKONSULENT

Konstkonsulenten är en operativ resurs, dedikerad till att initiera och driva samarbeten och nätverk som främjar möte med bildkonst och konstnärer för olika aktörer i samhället såsom skola, kommun, föreningsliv och enskilda aktörer.

Vad gör en konstkonsulent?

Konstkonsulenten är en operativ länk mellan bildkonstområdet och olika aktörer i samhället såsom skola, kommun, föreningsliv och enskilda aktörer. Genom nätverksarbete och pedagogiskt informationsarbete initierar och driver konstkonsulenten projekt i regionen. Konstkonsulenten är också ett stöd för regionens konstnärer och stödjer utveckling av regionala, nationella och internationella nätverk och samarbeten. I Sverige finns regionala konstkonsulenter och utvecklare med uppdrag att stärka och främja kunskap om och tillgång till bildkonst. Inom Kultursamverkansmodellen ges regionalt stöd för bland annat konsulentfunktioner inom de olika kulturområdena.

Uppdraget är att sprida och stärka kunskap och intresse för bildkonst och samtidskonst. Genomföra projekt och aktiviteter med målgrupper. Samverka brett med t ex kommuner, institutioner, skolor, konstnärer, nätverk.

Huvudsaklig uppgift:

1. möjliggöra konstnärligt skapande och konstnärliga upplevelse för barn och unga i Skåne genom att arrangera utbuds- och nätverksträffar mellan skola och kulturaktörer.

2. stärka villkor för konstnärligt skapande för professionella yrkesverksamma konstnärer i Skåne genom aktiviteter och nätverksträffar.

3. Verka för en decentralisering av konstutbudet i regionen och främja konstutbud, upplevelser och arbetsmöjligheter runt om i regionen.

Konstkonsulenten är en operativ resurs, dedikerad till att initiera och driva samarbeten och nätverk som främjar till exempel barn och ungas delaktighet och möte med bildkonst och konstnärer. Det är en pusselbit för en stark infrastruktur för bildkonstområdet.

Har du frågor?

Kontakta Andreas Kurtsson, Konstkonsulent i Skåne, andreas.kurtsson@konstframjandet.se

eller Sofia Landström, verksamhetsledare Konstfrämjandet Skåne, sofia.landstrom@konstframjandet.se

Visa alla