Lek för demokrati

Fotograf: Daniel Engvall

Lek för demokrati byggs kring planerna för ett nytt stadshus i Ängelholm. Konstfrämjandet Skåne, Form/Design Center, Lunds universitet LTH, Tankesmedjan Movium vid SLU och Ängelholms kommun har beviljats medel för ett gemensamt flerårigt forskningsprojekt inom ramen för Formas utlysning Gestaltad livsmiljö.

Formas, Statens konstråd, Boverket, ArkDes och Riksantikvarieämbetet har tillsammans utlyst forskningsmedel för att finansiera projekt som kan skapa ny kunskap och förståelse om hur konstnärliga och kulturhistoriska värden kan stärkas i samhällets gemensamma rum.

Lek för demokrati byggs kring planerna för ett nytt stadshus i Ängelholm. Platsen och kommunens planer för en ny offentlig byggnad är utgångspunkt i projektet, som syftar till att utveckla en ny tvärdisciplinär arbetsmetod där det offentliga rummet gestaltas utifrån konstnärliga processer och barns lek. Erfarenheterna från de deltagande barnens skapande och reflekterande tas till vara i ett förslag till hur barnkonventionen kan omsättas i handling och bli en naturlig del av stadsutvecklingen. Projektet utforskar en ny metod för dialog i kommunala planeringsprocesser. Genom den konstnärliga processen skapas nya nätverk mellan barn, politiker, samhällsplanerare, medborgare och arkitekter. Utvärderingen av projektet skall generera en generell metod som ska kunna användas i olika sammanhang såväl i Sverige som internationellt.

Konstfrämjandet Skåne, Ängelholms kommun och Tankesmedjan Movium vid SLU utarbetar tillsammans med en arkitekt och en konstnär ett pedagogiskt upplägg för den deltagande skolan i Ängelholm. Konstfrämjandet Skåne driver den första fasen där barn genom lek går in i en konstnärlig process. Form/Design Center är basen för utställning, seminarium och diskussioner där samtliga parter deltar. Lunds universitet LTH samlar och sammanställer erfarenheter tillsammans med Ängelholms Kommun. Forskningsresultaten från Lunds universitet LTH ligger till grund för vetenskapliga artiklar samt riktlinjer för hur nya projekt runtom i landets kommuner kan genomföras.

Genom lek och praktiska konstnärliga processer skapas en grund för den metodutveckling projektet syftar till. Metoden kommer att kunna användas såväl i Sverige som utomlands, utifrån varje plats specifika egenskaper och barnens skilda erfarenheter och behov. Projektet syftar samtidigt till att utveckla en form för tvärdisciplinära samarbeten där olika perspektiv och erfarenheter utbyts. Målet är att engagera fastighetsägare, kommunens tjänstepersoner, arkitekter, konstnärer, pedagoger och andra aktörer i att utveckla en hållbar och demokratisk metod för barns inflytande i stadsplaneringens olika faser.

Per-Johan Dahl, lektor vid institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet LTH:
– Kan konstnärliga processer och byggande vara ett bra sätt att utforska komplexa frågor om vår gestaltade livsmiljö tillsammans med barn, på deras villkor? Det är frågor som utforskas inom ramen för projektet Lek för demokrati.

Cecilia Sterner, konstnär och verksamhetsledare Konstfrämjandet Syd:
– Vad händer om vi bjuder in barn och unga till en konstnärlig process om demokrati, arkitektur, stad, design och lek? Hur kan vi stärka barns rätt till medskapande av den offentliga miljön, vårt gemensamma liv och framtid?

Pernilla Theselius, stadsarkitekt Ängelholms kommun:
– Att planera för ett nytt stadshus är en lång process som ger möjlighet till nya samarbeten. Inkludering av samhällets yngsta medborgare är viktigt ur flera aspekter inför ett så symbolladdat projekt som ett stadshus.

Lena Jungmark, nationell koordinator för barn och unga, Tankesmedjan Movium vid SLU:
– Barnkonventionens intentioner om barns delaktighet och rätt till lek måste omsättas i handling och bli en naturlig del av stadsutvecklingen. Barns språk är inte detsamma som vuxnas, och de har rätt att få möjlighet att uttrycka sig på sitt eget sätt – genom lek, rörelse och fantasi liksom genom sin kreativitet och sitt sätt att lösa problem. Vuxna har ansvar för att barnens engagemang och medverkan tas på allvar.

Johanna Sjögren Duthy, projektledare och verksamhetsutvecklare Form/Design Center:
– I Form/Design Centers roll som nationell nod för gestaltad livsmiljö arbetar vi både koordinerande men också med att aktivt synliggöra ämnesområdet, inte minst för en bredare publik, genom utställning, seminarium och diskussioner. Lek för demokrati blir ett viktigt projekt i samtalet om utformningen av platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv.

Visa alla