Filmvisning: Forgetting Vietnam

Trinh T. Minh has senaste film Forgetting Vietnam visas på biografen Panora i Malmö. Som en del av utställningen Dörren i muren.

/For English, please see below/

Trinh T. Minh has senaste film Forgetting Vietnam präglas av ett bildspråk som refererar till myter och legender i gårdagens och dagens Vietnam. Filmen är gjord till minne av 40-årsdagen av krigets slut, och till dess överlevande.

På Panora, Friisgatan 19d, 90min+5min intro. Huvudsakligen på engelska med vietnamesiska inslag. Gratis inträde, men bokning rekomenderas: http://www.panora.se/events/forgetting-vietnam-inledning

Visningen är ett samarbete mellan Panora Folkets Bio och Konstfrämjandet Skåne. Som en del av Konstfrämjandets utställning Dörren i muren http://skane.konstframjandet.se/aktuellt/utstallning-dorren-i-muren-8-september/

Vietnam kallades en gång för đất nứớc vạn xuân – de tio tusen källornas land. En av myterna som omger Vietnams grundande, kretsar kring en kamp mellan två drakar vars sammanflätade kroppar föll ner i Sydkinesiska havet och bildade Vietnams kurviga S-formade kustlinje. Legenden berättar även att Vietnams förfäder föddes ur drakkungen, Lạc Long Quân och fen, du Cơs förening. du Cơ var en mytisk fågel som svalde en handfull jordisk jord och som därför förlorade kraften att återvända till den 36:e himlen. Hennes tårar bildade Vietnams många floder och de återkommande översvämningarna är nationens sätt att minnas henne. Vietnams geo-politiska läge skapar en bräcklig jämvikt mellan land och vatten. Vattnet, som en livsuppehållande kraft, är viktig för delar av den vietnamesiska kulturen. Bilderna – filmade i Hi-8-format 1995 och i HD och SD år 2012 – skapar en rumslig dialog mellan de två elementen – land och vatten – som tillsammans utgör ordets det vietnamesiska ordet för vatten (đất nứớc) etymologi. Genom att bära med sig historier om såväl visuell teknologi som Vietnams politiska verklighet, skapar dessa bilder även ett möte mellan det forntida (som representeras av till den solida jorden), och det nya (som relaterar till det som flyter; förändringar i en tid av snabb globalisering). En tredje aspekt står i dialog med det flytande och det solida, det historiska och kulturella minnet – minnet hos invandrare och äldre som minns gårdagens berättelser och som kan kommentera dagens händelser. Genom deras vittnesmål om ett av Amerikas mest splittrande krig dröjer Vietnams spöke kvar, och hennes bidrag till världshistorien framstår som närvarande, menockså som alltför lätt att glömma. Forgetting Vietnam Genom rör vid ett internationellt trauma, och är gjord till minne av 40-årsdagen av krigets slut och till dess överlevande.

Skribenten, teoretikern, filmaren och kompositören Trinh T. Minh-ha är professor i retorik, och i genus- och kvinnostudier vid universitetet i Berkeley. Sedan 1980-talet har Trinh T. Minh-ha i sina texter och filmer utforskat, och kritiserat, etablerade föreställningar som använts för att legitimera etablerade maktrelationer. Genomgående för hennes praktik är en kritik av normativa metoder och föreställningar i film, konst och litteratur. Minh-ha har även kastat ett kritiskt öga på vetenskapen, exempelvis antrolpologins uttryck och metdoer för representation.

Forgetting Vietnam regiserad och skriven av: Trinh T. Minh-ha. Produktion och foto: Trinh T. Minh-ha & Jean-Paul Bourdier. Musik: The Six Tones och ĐOI Music. Beställd av: ACC Gwangju, Korea & HKW Berlin,Germany

————————–————————–————

Trinh T. Minh ha’s latest film Forgetting Vietnam is charged with an imagery referring to myths and legends from ancient and contemporary Vietnam. It is made in commemoration of the 40th anniversary of the end of the war and of its survivors.

At Panora, Friisgatan 19d. The film is 90min + 5 min intro. Mainly in english, and with some parts in Vietnamese. Free entrance, but its recomended to book tickets in advance at: http://www.panora.se/events/forgetting-vietnam-inledning

The screening is a collaboration between Panora Folkets Bio, and Konstfrämjandet Skåne. As part of the exhibition Dörren i muren (The Door in the Wall) http://skane.konstframjandet.se/aktuellt/utstallning-dorren-i-muren-8-september/

The film is preceeded by a five minuts introduction to the film and to the practice of Tring T. Minh-ha.

Vietnam in ancient times was named đất nứớc vạn xuân – the land of ten thousand springs. One of the myths surrounding the creation of Vietnam involves a fight between two dragons whose intertwined bodies fell into the South China Sea and formed Vietnam’s curving ‘S’ shaped coastline. Legend also has it that Vietnam’s ancestors were born from the union of a Dragon King, Lạc Long Quân and a fairy, Âu Cơ. Âu Cơ was a mythical bird that swallowed a handful of earthly soil and consequently lost the power to return to the 36th Heaven. Her tears formed Vietnam’s myriad rivers and the country’s recurring floods are the land’s way of remembering her. In her geo-political situation, Vietnam thrives on a fragile equilibrium between land and water management. A life-sustaining power, water is evoked in every aspect of the culture. Shot in Hi-8 video in 1995 and in HD and SD in 2012, the images unfold spatially as a dialogue between the two elements—land and water—that underlie the formation of the term “country” (đất nứớc). Carrying the histories of both visual technology and Vietnam’s political reality, these images are also meant to feature the encounter between the ancient as related to the solid earth, and the new as related to the liquid changes in a time of rapid globalization. In conversation with these two parts is a third space, that of historical and cultural re-memory – or what local inhabitants, immigrants and veterans remember of yesterday’s stories to comment on today’s events. Through the insights of these witnesses to one of America’s most divisive wars, Vietnam’s specter and her contributions to world history remain both present and all too easy to forget. Touching on a trauma of international scale, Forgetting Vietnam is made in commemoration of the 40th anniversary of the end of the war and of its survivors.

Theorist, film maker and composer Trinh T. Minh-ha is a professor in Rhetoric and in Gender and Women Studies at the University of Berkeley. Since the 1980’s, Trinh T. Minh-ha has made films and written texts that explore, and challenge conventions used to validate established relations of power. Throughout her work one can find a critique of normative practices in documentary and narrative cinema, in art and literature but also for example in anthropology with regards to the politics of form and of representation.

Forgetting Vietnam is directed, Written and Edited: Trinh T. Minh-ha. Production and Photography: Trinh T. Minh-ha & Jean-Paul Bourdier. Music: The Six Tones and ĐOI Music. Commissioned: ACC Gwangju, Korea & HKW Berlin,Germany

Visa alla